Kiemelt bejegyzés

Többé nem frissülő blog

Ez a blog többé nem frissül. Az új cikkek új helyen, a molnarcsaba.wordpress.com címen érhetők el.

2015. július 5.

Tumorvadászok

A Science Magazine az év tudományos áttörésének minõsítette a rákellenes immunterápiát, tehát az immunsejtek

„felfegyverzését” a tumor elleni harcra. Döntését részben arra alapozta, hogy az Amerikai Hematológiai Társaság

New Orleansban bejelentette: kutatók elõször alkalmaztak sikeresen géntechnológiai módszereket a leukémia gyógyításában.


Ritkán járja be hematológiai

felfedezésrõl szóló hír a világ-
sajtót, a New Orleans-i kon-
ferencián dolgozó újságírók-
nak pedig talán még sosem

kellett ekkora horderejû fel-
fedezésrõl tudósítaniuk. No-
ha az elmúlt két évtized az or-
voslás híreit figyelemmel kí-

sérõ érdeklõdõk számára a

genetika és az õssejtek bûvöletében telt, a valóság kis-
sé árnyaltabb képet mutatott. Bár a humángenompro-
jekt sikeres lezártával és a génszekvenálás (a gének

kódsorrendjének meghatározása) laboratóriumi ru-
tinmûveletté válásával elvileg megnyílt az út ahhoz,

hogy a genetika forradalmasítsa az orvoslást, az áttö-

rés mindeddig elmaradt.

A közvéleményt mind a mai napig az õssejtek és a

teljes szervezetek klónozása köti le, miközben az im-
munsejtek géntechnológiai módosítása kevesek figyel-
mét keltette föl. Pedig valóban jelentõs eredmények

születtek az utóbbi években (talán éppen a kisebb fi-
gyelem biztosította jótékony nyugalom miatt). A mi-
napi bejelentés pedig talán kellõ megalapozottsággal

nevezhetõ korszakalkotónak.

A Pennsylvaniai Egyetem és a Philadelphiai Gyer-
mekkórház orvosai a konferencián átprogramozott T-
immunsejtek sikeres klinikai alkalmazásáról számol-
tak be leukémiában szenvedõ betegek gyógyításában.

Az eredmények valóban figyelmet érdemelnek: a kí-

sérletbe bevont, a leukémia egyik legagresszívabb for-
májával, az akut lymphoblastos leukémiával küzdõ

gyerekek és felnõttek majdnem kilencven százaléká-

nak javult jelentõsen az állapota a kezelés után, sokan

tünetmentessé váltak közülük. Noha a daganatos meg-
betegedéseknél soha nem szabad szem elõl téveszteni

azt, hogy a tünetmentesség nem jelent feltétlenül teljes

gyógyulást, az eredmény sok betegben és családjukban

reményt kelthet. Sokszor elhamarkodott reményt.

– Minden egyes nap sok érdeklõdõ beteget kell saj-
nos elutasítanunk, mert egyszerûen nincs kapacitásunk

arra, hogy mindnyájukat kezeljük – mondta el Carl

June, a Pennsylvaniai Egyetem immunterápia-profesz-
szora, a kutatás egyik vezetõje. – E sejtterápia segítségé-

vel számos gyermek és felnõtt páciens betegsége húzó-

dik vissza remisszióba [nyugalmi, tünetmentes állapot-
ba], és olyanoknál is mûködik, akik leukémiája már elõ-

rehaladott, és akiknél más terápiás lehetõségek nem ha-
tottak. Ez rendkívül izgalmas idõszak számunkra.

A kutatók 59 olyan beteget (gyermekeket és fel-
nõtteket) válogattak be ebbe az elõzetes (tehát a ru-
tinszerû klinikai alkalmazáshoz szükséges vizsgála-
tokat is megelõzõ, mondhatni, „tapogatózó”) kísér-
letbe, akik krónikus vagy akut lymphoblastos leuké-

miában szenvedtek, és az állapotuk visszaesett a kez-
deti hagyományos kezelések után. A két betegség le-
folyása között hatalmas különbség van: míg a króni-
kus leukémia nyolc-tizenkét év alatt öli meg az em-
bert, addig az akut betegség akár néhány hét alatt is

végezhet vele. Különösen félelmetessé teszi ezt a kórt

az a tény, hogy a gyermekkori rákok többsége akut

leukémia.

A kezelés elsõ fázisában T-sejteket vettek a bete-
gektõl. A T-sejtek az immunrendszer fontos elemei, az

õ feladatuk az, hogy felismerjék és hozzákötõdjenek a

külsõ kórokozókhoz vagy a veszélyt jelentõ saját sej-
tekhez (például a tumorsejtekhez). A kórokozó felis-
merésének hatékonysága azon múlik, hogy a T-sejt fel-
színén lévõ fehérjemolekulák (receptorok) milyen erõ-
az eredmények: a vizsgált 32 beteg nagyjából fele rea-

sen tudnak kötõdni a célsejthez. A levett T-sejteket

megfertõzték olyan vírusokkal, amelyek genomjába

molekuláris genetikai módszerekkel elõállított géneket

építettek. E gének átkerültek a T-sejtek DNS-ébe, így a

sejt elkezdte termelni a gének által kódolt fehérjét. A

fehérje pedig egy receptorfehérje volt, amely a labora-
tóriumi tesztek szerint rendkívül erõsen kötõdik a leu-
kémiás tumorsejtekhez.

Az átprogramozott T-sejteket (a laboratóriumi

szleng szerint „tumorvadász” sejteket) ezután vissza-
adták a betegeknek. Az eredmények szerint a terápia

az akut leukémiával szemben igazán hatékony: a kezelt

betegek 86 százaléka tünetmentessé vált (szakszóval

remisszió lépett föl) a kezelést követõen egy hónapon

belül. Közülük öt betegnél sajnos azóta kiújult a beteg-
ség, amely arra int minket, hogy óvatos optimizmussal

tekintsük az eredményeket. Az elsõ kezelt gyermek, a

nyolcéves Emily azonban már húsz hónapja tünet-
mentes. A krónikus leukémia esetében szerényebbek
gált a kezelésre. Közülük heten váltak tünetmentessé,

nyolcnál mindössze enyhült a betegség.

Az eredmények fõként azért jelentõsek, mert a fel-
nõttkori akut leukémia nehezen kezelhetõ gyógysze-
rekkel.

– Bár a legtöbb akut leukémiás felnõtt kezdetben

jól reagál a gyógyszeres kezelésre, több mint a fele ké-

sõbb visszaesik – mondta David Porter, a Pennsyl-
vaniai Egyetem csontvelõ-transzplantációs központjá-

nak igazgatója. – Amint a betegség kiújul, a megszo-
kott terápiák gyakran már hatástalanok. Sokak állapo-
ta a csontvelõ-átültetést sem teszi lehetõvé. Így ez az új

sejtmódosítás azoknak ad újabb esélyt, akiknél külön-
ben már nem lenne más lehetõség a kezelésre.

Az efféle génterápiai beavatkozások azonban gyak-
ran jelentõs mellékhatással járhatnak, és ez ebben az

esetben sincs másképp – hívják fel a figyelmet maguk

a felfedezést bejelentõ kutatók. Amellett ugyanis, hogy

a módosított T-sejtek erõsebben kötõdnek a tumorsej-
tekhez, toxikus citokinnek nevezett vegyületek felsza-
badulását is serkenthetik. Ezt a mellékhatást olyan

gyógyszerekkel kell ellensúlyozni, amelyek módosítják

az immunrendszer mûködését. Emellett a felfegyver-
zett T-sejtek nemcsak a leukémiás sejteket, de az

egészséges B-sejteket (ellenanyag-termelõ immunsej-
teket) is pusztítják, emiatt a betegeknek kívülrõl kell

pótolni a kiesõ ellenanyag-termelést. A mellékhatások

tehát kezelhetõk az eljárás kifejlesztõi szerint.

A független szakértõk, noha elismerik az eljárásban

rejlõ lehetõségeket, jóval óvatosabban reagálnak a hírre.

– A génterápia már húsz éve ígéretesnek számít, de

eddig mindig elcsúszott valamin a dolog. Így az ember

nem lehet biztos abban, hogy egy új bejelentés valódi

áttörés-e, vagy ugyanazon okok miatt ki fog siklani,

mint a korábbiak – válaszolja kérdésünkre Mikala Gá-

bor, az Egyesített Szent István és Szent László Kórház

hematológiai és õssejt-transzplantációs osztályának

hematológusa. – Az egyik legnagyobb probléma az,

hogy idõnként rossz helyre épülnek be a vírusokkal be-
vitt gének a célsejt genomjába. A beépülés helye

ugyanis, bár nem teljesen véletlenszerû, de korántsem

biztos. Ilyenkor a rossz helyre beépült gének már a

passzív jelenlétük miatt is nemkívánatos hatást vált-
hatnak ki. Ez a jelenség nem gyakran alakul ki, de azt

már megakadályozhatja, hogy egy új eljárás tömege-
sen alkalmazhatóvá váljon.

A másik nehézség Mikala Gábor szerint az, hogy

elõfordulhat: a bevinni kívánt génen kívül más vírus-
gének is kifejezõdnek (tehát az általuk kódolt fehérje is

termelõdik) a célsejtben. Ha ezek a fehérjék megjelen-
nek a sejt felszínén, a beteg immunrendszere a módo-
sított T-sejtet idegenként ismerheti fel, és elpusztítja

azt. Mindezek miatt a hematológus nem tud olyan he-
matológiai géntechnológiai beavatkozást említeni,

amely túllépett a kísérletes állapoton, és biztonsággal

alkalmazható a mindennapi gyakorlatban.Fekete hattyú

Az Amerikai Hematológiai Társaság éves kongresszusa a hematológusszakma legnagyobb seregszem-
léje a világon. A sok ezer résztvevõ többtucatnyi konferenciateremben értekezik folyamatosan, a kong-
resszusi központ elõcsarnoka inkább egy fõpályaudvarra emlékeztet hétfõi csúcsforgalom idején. A kon-
ferenciának saját újságja, tévéhíradója van. A vér különbözõ betegségeivel specializáltan foglalkozó or-
vostársaságok egymástól elkülönült „részkongresszusokat” rendeznek, amelyek egyenként is több száz

kutatót fognak össze.

Az egyik legnagyobb érdeklõdéssel kísért részterület (az utóbbi évek jelentõs felfedezései okán) a

myeloma kezelése. A myeloma a leukémiához és a lymphomához hasonló vérképzõ szervi daganatos

betegség. Ezeknél a betegeknél a csontvelõ sejtjei alakulnak tumorsejtté, ennek következtében romlik

az immunrendszer védekezõképessége, a tumorsejtek által termelt méreganyagok pedig a csontszöve-
tet rombolják. Jelenleg a myeloma gyógyíthatatlan betegség, de a modern gyógyszerek segítségével el-
vileg évtizedekig szinten lehet tartani a beteg állapotát.

– Sajnos már nem szabad úgy tekintenünk a myelomára, mint egy idõskori betegségre, hiszen egy-
re gyakrabban jelentkezik egészen fiatal emberekben. A legfiatalabb egy nyolcéves kislány Brazíliában

– mondja Brian Durie, a Los Angeles-i Cedars-Sinai Kórház hematológusa, a Nemzetközi Myeloma Ala-
pítvány elnöke a régi New Orleans-i pénzverde épületében tartott eseményen. – De biztató hírek is ér-
keznek évrõl évre. Az idei kongresszuson 830 különbözõ, myelomával foglalkozó kutatás eredményeit

mutatják be kollégáink, és beindultak azok a kísérletek is, amelyek a kór nagyon korai gyógyszeres ke-
zelése segítségével a betegség teljes meggyógyítását célozzák.

A molekuláris biológiai megközelítés a myelomakezelésben is megkerülhetetlenné vált az utóbbi

években.

– Útjára indítottuk a Fekete hattyú elnevezésû kutatási programunkat, amelynek célja, hogy összefog-
ja azon kutatók munkáját, akik a myelomás sejtek belsejébe próbálnak látni, hogy feltérképezzék mûkö-

dési mechanizmusuk biokémiai alapjait. Ez a tudás ugyanis alapvetõ jelentõséggel bír, amikor a végleges
gyógymódot keressük – magyarázza Susie Novis, a Nemzetközi Myeloma Alapítvány társalapítója. – A tu-
dósok által felfedezett gyógymódok azonban mit sem érnek, ha a világ országaiban élõ myelomás bete-
gek nem jutnak hozzájuk. Ezért legfontosabb feladatunk a rendelkezésre álló tudás terjesztése és annak se-
gítése, hogy az egyre hatékonyabb kezelés és a legmodernebb gyógyszerek mindenkihez eljussanak.

A konferencián évrõl évre találunk magyar kutatókat is. Idén a Debreceni Egyetemrõl (DE) érkeztek

hematológusok, akik a terhesség ideje alatt gyakoribbá váló trombózis kezelését hatékonyabbá tevõ

eredményeiket mutatták be a kongresszuson.

– A terhesség során a nõk hajlamosabbá válnak a trombózisra. A terhesség során bekövetkezõ hor-
monális változások ugyanis kissé hajlamosabbá teszik a vért az alvadásra és így a trombózis kialakulá-

sára. Sokak szerint ennek oka van, tudniillik a múltban növelhette a szülõ nõk életben maradási esélyeit

az, ha a szülés során fellépõ intenzív vérzés minél gyorsabban elállt – nyilatkozza lapunknak Selmeczi

Anna, a DE Belgyógyászati Intézetének orvosa. – E veszélyek ellenére nincs jó laboratóriumi vizsgálati

eljárás annak mérésére, hogy pontosan mekkora a trombózis kialakulásának esélye a terhes nõknél. Ez

pedig fontos lenne, hiszen csak ennek pontos ismeretében hozhatunk megalapozott döntést a gyógy-
szeres megelõzés szükségességérõl. Mi egy új laboratóriumi módszert vizsgáltunk, amely a jelenleg

meglévõ tesztekkel ellentétben tükrözi a vér teljes vérrögképzõ potenciálját.

Ez a módszer a trombin nevû fehérje képzõdésének idõbeli mérésén alapszik a véralvadási rendszer

beindítását követõen. A trombin elsõdleges fontosságú a véralvadásban, képzõdése tehát kapcsolatban

állhat a vér alvadásra való hajlamával. A folyamatot genetikai faktorok is elõsegíthetik, minthogy ismer-
tek olyan genetikai mutációk, amelyek trombózisra hajlamosítanak. Ezek hatása gyakran csak a terhes-
ség alatt válik nyilvánvalóvá. Selmeczi Anna és munkatársai ezért vizsgáltak olyan terhes nõket, akikben

megvolt a trombózisra hajlamosító gén, és olyanokat is, akikben nem.

Az eredmények szerint egészséges nõknél is fokozott a trombinképzõdés a terhességük során, de

még kifejezettebben fokozódott azoknál, akik trombózisra hajlamosító génhibával születtek. Ha a ter-
hes nõ vérhígító gyógyszert kapott, a trombinképzõdés is csökkent, de kiderült, hogy a vérhígító hatása

a terhesség elõrehaladásával fokozatosan csökken. A kutatók szerint ez felveti, hogy a terhesség utolsó

trimeszterében emelni kell a vérhígító dózisát olyanoknál, akiknél valóban fenyeget a vérrög kialakulá-

sának veszélye.
2013. december 21.