Kiemelt bejegyzés

Többé nem frissülő blog

Ez a blog többé nem frissül. Az új cikkek új helyen, a molnarcsaba.wordpress.com címen érhetők el.

2015. július 3.

Népmintázatok

A földrajztudomány, noha általánosan elfogadott, tu-
dományos módszertani elvek szerint mûködik, sajnos

nem kerülhette el a múltban azt, hogy eredményei

idõnként fel ne bõszítsék a politikai hatalmat. Máskor

pedig ugyanez a hatalom a saját törekvéseinek igazolá-

sára próbálta használni a kutatók munkáját. A geográ-

fia semelyik részterületére nem igaz ez annyira, mint a

tájegységek lakosságának etnikai hovatartozását be-
mutató térképezésre.

Az etnikai alapú összetûzésektõl

való félelem miatt a rendszerváltozás elõtt gyakorlatilag

tiltották az efféle kutatást. Éppen ezért volt bátor vállal-
kozás, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Föld-
rajztudományi Intézetében a múlt század nyolcvanas

éveiben mégiscsak elkezdtek egy majdani atlaszhoz

szükséges adatgyûjtést a Kárpát-medence etnikai min-
tázatának évszázadokra visszanyúló változásairól.

Az említett atlasz mára megvalósult, sõt vizsgálati

területe jócskán kiszélesedett. Térképei nem pusztán

Magyarország jelenlegi területét, de még csak nem is a

Kárpát-medencét ábrázolják, hanem a félmillió négy-
zetkilométer területû, hatvanmillió fõs népességû

Kárpát-Pannon térségét. Ez tizenkét országot foglal

részben vagy egészben magába. Az atlasz 125-ször

175 centiméteres fõtérképe északnyugati sarkába még

befért Brno, délkeleti csücskében pedig Bukarest fog-
lal helyet. Különösen figyelemreméltó, hogy az etni-
kumok megoszlásáról készített kördiagramok a térké-

pen településekre lebontva szerepelnek. Ez több mint

34 ezer települést jelent.
Az atlaszt (amelyet a katonai térképészeti intézet-
ben nyomtattak) nem egybefüggõ könyv alkotja, ha-
nem külön álló térképlapok közös tokba foglalva. Ben-
ne a hatalmas fõtérkép mellett (amely a jelenlegi álla-
potot ábrázolja) számos kisebb melléktérképet talá-

lunk, amelyek kilenc történelmi idõpont (1495-tõl

2001-ig) etnikai pillanatfelvételét õrzik. Minden lapon

tizenkét–tizennégy különbözõ etnikum területi meg-
oszlását böngészhetjük.

A nyomtatott térképek – amellett, hogy belátha-
tatlan információforrást jelentenek – esztétikai

szempontból is nívósak: szemet gyönyörködtetõek,

bármelyiket el lehet képzelni bekeretezve a falon. Az

atlasz nyomtatott változatára tehát büszkék lehetnek

a szerzõk. Sajnos a digitális verzióra kevésbé. Bár a

készítõk érzékelték az internetes elérhetõséget köve-
telõ modern elvárásokat, e médium lényegét azonban

láthatóan nem értették meg. Az atlasz a világhálón is

megtekinthetõ a www.mtafki/konyvtar/karpat-pan-
non címen, állítja a kiadvány ismertetõje. Ez azonban

csak részben igaz, minthogy a megjelölt weboldalon a

legfontosabb térkép valójában nem böngészhetõ. A

szerkesztõk – vélhetõen szándékosan – olyan gyenge

felbontásban töltötték föl, hogy semmi sem látszik

rajta. Ez így semmivel sem több bosszantó reklám-
nál. A honlap kialakításakor használt szoftver 97 dol-
lárba kerül. Ezt onnan lehet tudni, hogy az oldal (a

Magyar Tudományos Akadémia egyik oldala) csak az

ingyenes bemutató verziót használja, amire a kép kö-

zepén egy otromba, eltüntethetetlen felirat figyel-
meztet. Kár érte.

(A Kárpát-Pannon-térség változó etnikai arculata.

Szerk.: Kocsis Károly, Tátrai Patrik. Magyar Tudomá-

nyos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kuta-
tóközpont, Budapest, 2012. Ára: 3500 forint)


2013. június 22.